Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ
Kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren bu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla, Kuzey Teknik Laboratuvar Cihazları İnş. San. Ve Tic. Aş. Şirketi tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 10. Maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlanmıştır.

TANIMLAR
Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
Kanun: 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

MADDELER
MADDE 1 : Veri Sorumlusu
a. Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla, Kuzey Teknik Laboratuvar Cihazları İnş. San. Ve Tic. Aş. Şirketi tarafından aşağıda açıklanan kapsamlarda işlenebilecektir.
b. Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz.
Kuzey Teknik Laboratuvar Cihazları İnş. San. Ve Tic. Aş. Şirketi
Telefon           : 0212 709 46 36
Fax                  : 0212 438 46 30
İnternet Sitesi : https://kuzeyteknik.com.tr/
E-Posta           : [email protected]
Adres              : Cumhuriyet Mahallesi. Yavuz Sulan Selim Bulvarı. Kuzey İş Merkezi No:191 Kat:4 Ortahisar / Trabzon
MADDE 2 : Kişisel Verileri İşleme Amacı
Kişisel veriler tarafımızca aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir:
a. Şirket ile iş ilişkisinde bulunan gerçek ya da tüzel kişilerle irtibat sağlamak
b. İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek
c. Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak
ç. İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek
d. Kurumsal iletişimi sağlamak
e. İstatistiksel çalışmalar yapabilmek
f. Şirket güvenliğini sağlamak
g. İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek
MADDE 3 : Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarma Amacı
Kişisel verileriniz herhangi bir üçüncü kişiye ya da kuruma aktarılmamaktadır.
MADDE 4 : Kişisel Veri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepler
Kişisel verilerinizin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler şunlardır:
a. İlgili kişinin açık rızasının alınmasını gerektiren durumlarda açık rıza bulunması.
b. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
c. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
d. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
e. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Kişisel verileriniz yukarıdaki hukuki sebeplere dayanılarak elektronik ortamda otomatik olarak ve herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.
MADDE 5 : İlgili Kişinin Hakları
İlgili kişi, veri sorumlusu şirketimize başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:
a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
e. İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
f. Kişisel verilerindeki düzeltme, silme ya da yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçünü kişilere bildirilmesini isteme
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
ğ. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 13. Maddesi uyarınca veri sorumlusuna başvuru yapmak için buraya tıklayabilirsiniz.
Saygılarımızla,
Kuzey Teknik Laboratuvar Cihazları İnş. San. Ve Tic. Aş.PDF Olarak İndir